Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

biwakowo.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURAROZPATRYWANIAREKLAMACJI
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. OPINIE O PRODUKTACH
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOW

 
Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.biwakowo.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biwakowo.pl prowadzony jest przez Pawła Lewczuka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ LEWCZUK USŁUGI TRANSPORTOWE MARKETINGOWO-HANDLOWE GAZOSIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jabłoniowa 9, 08-200 Łosice NIP 496-023-93-40, REGON 142122256, adres poczty elektronicznej: info@biwakowo.pl, numer telefonu: 502604805 .

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

1.4. Definicje:

  1. 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  2. 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  3. 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. 1.4.4.KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  7. 1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  8. 1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  9. 1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.biwakowo.pl.
  10. 1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PAWEŁ LEWCZUK prowadząca działalność gospodarczą pod PAWEŁ LEWCZUK USŁUGI TRANSPORTOWE MARKETINGOWO-HANDLOWE GAZOSIN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jabłoniowa 9, 08-200 Łosice NIP 496-023-93-40, REGON 142122256, adres poczty elektronicznej: info@biwakowo.pl, numer telefonu: 502604805
  11. 1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. 1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  13. 1.4.14.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  14. 1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)1.4.16.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  1. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2. 2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biwakowo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice.
  3. 2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  4.  
  5. 2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  6. 2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  7. 2.1.3.1.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biwakowo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

  1.  
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

  1. 3.3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  2. 3.3.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. 4.1.Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. 4.1.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  3. 4.1.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. 4.1.4.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej   https://www.przelewy24.pl/
  5. 4.1.4.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  6. 4.1.4.1.1. PayPro SA  z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kancelarska15 , 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4500000 zł w całości opłacony; NIP: 779-236-98-87.

4.2. Termin płatności:

  1. 4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. 4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1.  
5.4.1.Inpost Paczkomaty, Inpost Paczkomaty płatność przy odbiorze.
5.4.2.Kurier Inpost  , Kurier Inpost   płatność przy odbiorze
5.4.3.Kurier Pocztex 48, Kurier pocztex 48   płatność przy odbiorze
5.4.4.Kurier Pocztex 24, Kurier pocztex 24  płatność przy odbiorze
​​​​​​​5.4.5.Kurier DPD, Kurier DPD   płatność przy odbiorze
​​​​​​​5.4.6.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 15:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. 5.5.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. 5.5.2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. 5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. 5.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3.  
  4. 6.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  5. 6.1.Niniejszypunkt6. Regulaminuokreślaprocedurę rozpatrywania reklamacjiwspólną dla wszystkich reklamacjiskładanychdo Sprzedawcy,wszczególnościreklamacji dotyczącychProduktów,Umów Sprzedaży,Usług Elektronicznychorazpozostałychreklamacjizwiązanychz działaniemSprzedawcylubSklepu Internetowego.
  6. 6.2.Podstawa izakres odpowiedzialnościsą określone powszechnieobowiązującymiprzepisami prawa, w szczególności wKodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18lipca2002 r. (Dz.U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.).
  7. 6.2.1.Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacjiProduktu–rzeczy ruchomej–zakupionego przez Klienta na podstawieUmowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcądo dnia 31. grudnia 2022 r.określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniuobowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają wszczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizycznąlub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558§ 1 KodeksuCywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobecKlienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  8. 6.2.2.Szczegółowepostanowienia dotyczącereklamacjiProduktu–rzeczy ruchomej(w tym rzeczy ruchomejz elementamicyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej,którasłuży wyłącznie jako nośnik treścicyfrowej–zakupionegoprzezKlientana podstawie UmowySprzedaży zawartejze Sprzedawcąoddnia1.stycznia2023r.określają przepisyUstawy oPrawach Konsumentaw brzmieniu obowiązującymoddnia1.stycznia2023r., w szczególnościart. 43a-43gUstawy oPrawach Konsumenta.Przepisy te określają wszczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względemkonsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  9. 6.2.3.Szczegółowepostanowienia dotyczącereklamacjiProduktu–treścilub usługicyfrowejlubrzeczy ruchomej,którasłużywyłącznie jako nośniktreści cyfrowej–zakupionegoprzezKlientana podstawie Umowy Sprzedaży zawartejze Sprzedawcąoddnia1.stycznia2023r.lubprzed tym dniem,jeżeli dostarczanietakiegoProduktumiało nastąpić lub nastąpiło po tym dniuokreślają przepisyUstawy o Prawach Konsumentaw brzmieniu obowiązującymoddnia1.stycznia2023r., w szczególnościart.43h–43qUstawy o Prawach Konsumenta.Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialnościSprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.6.3.Reklamacja możezostać złożonana przykład:
  10. 6.3.1.pisemnie na adres:ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice;
  11. 6.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej naadres:biwakowo.pl@gmail.com
  12. 6.4.Przesłanie lubzwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice
  13. 6.5.Zaleca się podaniewopisiereklamacji:(1)informacji i okoliczności dotyczącychprzedmiotureklamacji, w szczególnościrodzaju i daty wystąpienianieprawidłowości lubbraku zgodności zumową; (2)żądania sposobudoprowadzeniado zgodnościzumowąluboświadczeniao obniżeniu ceny albo odstąpieniu odumowylub innego roszczenia;oraz(3)danych kontaktowychskładającego reklamację–ułatwito i przyspieszyrozpatrzenie reklamacji.Wymogi podane w zdaniu poprzednim mająformęjedynie zaleceniai nie wpływająna skuteczność reklamacji złożonych z pominięciemzalecanegoopisureklamacji.
  14. 6.6.W razie zmiany podanych danychkontaktowychprzezskładającego reklamację w trakcie rozpatrywaniareklamacjizobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
  15. 6.7.Do reklamacjimogązostaćzałączoneprzezskładającego reklamacjędowody (np.zdjęcia,dokumentylubProdukt)związane zprzedmiotem reklamacji.Sprzedawca możetakżezwrócić się do składającego reklamacjęz prośbąopodanie dodatkowychinformacjilubprzesłanie dowodów (np.zdjęcia), jeżeliułatwito i przyspieszyrozpatrzenie reklamacji przezSprzedawcę.
  16. 6.8.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacjiniezwłocznie,nie później niż w terminie 14dni kalendarzowych od dnia jejotrzymania
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dnikalendarzowychodstąpić od niej bezpodawaniaprzyczyny i bez ponoszenia kosztów,z wyjątkiem kosztów określonychwpkt.8.8Regulaminu.Do zachowania terminuwystarczywysłanie oświadczeniaprzedjego upływem.Oświadczenieo odstąpieniu od umowymoże zostać złożonenaprzykład:8.1.1.pisemnie naadres:ul.Jabłoniowa 9 08-200 Łosice ;

8.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres: biwakowo.pl@gmail.com
8.2.Zwrot Produktu-rzeczy ruchomych (wtym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi)w ramachodstąpienia od umowymoże nastąpić na adres:ul. ul.Jabłoniowa 9 08-200 Łosice

8.3.Przykładowy wzórformularzaodstąpieniaod umowyzawarty jestw załączniku nr 2 do UstawyoPrawach Konsumentaorazdodatkowodostępnyjestw pkt. 12Regulaminu.Konsument może skorzystać zewzoru formularza, jednak nie jest toobowiązkowe.

8.4.Bieg terminu doodstąpieniaodumowy rozpoczynasię:

8.4.1.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydajeProdukt, będączobowiązany do przeniesieniajegowłasności–od objęciaProduktuw posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niżprzewoźnik, a w przypadku umowy,która:(1)obejmuje wiele Produktów, któresą dostarczane osobno, partiami lub w częściach–od objęcia w posiadanieostatniego Produktu, partiilub częścialbo(2)polega na regularnym dostarczaniuProduktówprzez czas oznaczony–odobjęcia wposiadanie pierwszego z Produktów;
8.4.2.dla pozostałychumów–od dnia zawarcia umowy.
8.5.W przypadku odstąpienia odumowy zawartej naodległośćumowę uważa się zaniezawartą.
8.6.Produkty-rzeczy ruchome,w tym rzeczy ruchomez elementami cyfrowymi:
8.6.1.Sprzedawcama obowiązekniezwłocznie, nie później niż w terminie 14dnikalendarzowychod dniaotrzymania oświadczeniakonsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkiedokonane przez niegopłatności, w tym kosztydostarczeniaProduktu-rzeczy ruchomej,w tym rzeczy ruchomejz elementami cyfrowymi(z wyjątkiemdodatkowych kosztówwynikających z wybranego przezkonsumentasposobudostarczeniainnegoniż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny wSklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotupłatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiegoużyłkonsument, chyba że konsumentwyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążesię dla niego z żadnymi kosztami.W przypadku Produktów-rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomychz elementami cyfrowymi)-jeżeliSprzedawcaniezaproponował,że sam odbierzeProduktodkonsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych odkonsumenta dochwili otrzymaniaProduktuz powrotem lub dostarczeniaprzez konsumenta dowodu jegoodesłania, wzależności odtego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.2.W przypadku Produktów-rzeczy ruchomych (wtym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi)-konsument ma obowiązekniezwłocznie,nie później niżw terminie14 dnikalendarzowychod dnia, wktórymodstąpił od umowy,zwrócić ProduktSprzedawcy lub przekazaćgoosobie upoważnionejprzezSprzedawcędo odbioru, chyba żeSprzedawcazaproponował, że samodbierzeProdukt. Dozachowania terminu wystarczy odesłanieProduktuprzedjego upływem.
8.6.3.Konsumentponosi odpowiedzialność zazmniejszenie wartościProduktu-rzeczy ruchomej(w tym rzeczy ruchomejzelementami cyfrowymi)-będące wynikiem korzystania z niegowsposób wykraczający poza konieczny do stwierdzeniacharakteru, cechifunkcjonowaniaProduktu.
8.7.Produkty–treścicyfrowelub usług cyfrowe:
8.7.1.W przypadkuodstąpienia od umowy o dostarczanieProduktu-treści cyfrowej lub usługi cyfrowej-Sprzedawcaod dniaotrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie możewykorzystywać treści innych niż dane osobowedostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu–treści cyfrowych lub usługi cyfrowej–dostarczonych przezSprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:(1) są użytecznewyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługącyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotycząwyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treścicyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przezSprzedawcę; (3) zostały połączone przezprzedsiębiorcę zinnymi danymi inie mogą zostać z nich wydzielone lubmogą zostać wydzielone jedynieprzynakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostaływytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.Z wyjątkiemprzypadków, o których mowawyżejwpkt(1)–(3,)Sprzedawcana żądanie konsumenta udostępnia mutreści inne niż daneosobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługicyfrowej dostarczonych przezSprzedawcę.W przypadku odstąpienia od umowySprzedawcamoże uniemożliwićkonsumentowidalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwieniekonsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu nauprawnienia konsumenta, októrych mowa wzdaniu poprzednim.Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe odSprzedawcynieodpłatnie,bez przeszkód ze stronySprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacieprzeznaczonym do odczytu maszynowego.
8.7.2.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanieProduktu–treści cyfrowej lub usługicyfrowej, konsumentjestzobowiązanyzaprzestaćkorzystaniaz tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
8.8.Możliwe koszty związanez odstąpieniem przez konsumenta od umowy, któreobowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.W przypadku Produktów-rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych zelementami cyfrowymi)-jeżeli konsument wybrałsposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposóbdostawydostępnyw Sklepie Internetowym, Sprzedawcaniejestzobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionychprzez niego dodatkowychkosztów.
8.8.2.W przypadku Produktów-rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi)-konsument ponosibezpośrednie koszty zwrotuProduktu.
8.8.3.W przypadku Produktu-usługi,której wykonywanie–na wyraźne żądanie konsumenta–rozpoczęłosię przedupływemterminu do odstąpienia od umowy, konsument, którywykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniutakiego żądania,ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionedo chwiliodstąpienia od umowy.Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalniedozakresuspełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lubwynagrodzeniesą nadmierne,podstawą obliczenia tej kwoty jestwartość rynkowaspełnionego świadczenia.
8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej naodległośćnieprzysługuje konsumentowiw odniesieniu do umów:
8.9.1.(1)o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeliSprzedawcawykonał w pełni usługęzawyraźną i uprzedniązgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniuświadczenia przezSprzedawcęutraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lubwynagrodzenie zależyodwahań na rynku finansowym, nadktórymiSprzedawcanie sprawuje kontroli,i które mogą wystąpićprzedupływem terminu doodstąpienia odumowy;(3) w której przedmiotemświadczenia jestProdukt-rzecz ruchoma (wtym rzecz ruchoma z elementamicyfrowymi)-nieprefabrykowany, wyprodukowanywedług specyfikacji konsumentalubsłużącyzaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)w której przedmiotem świadczenia jestProdukt-rzecz ruchoma(w tym rzeczruchoma z elementamicyfrowymi)-ulegającyszybkiemuzepsuciu lub mająca krótki termin przydatności doużycia; (5)w którejprzedmiotem świadczenia jestProdukt-rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementamicyfrowymi)-dostarczanyw zapieczętowanym opakowaniu, któregopo otwarciu opakowanianie można zwrócić ze względu na ochronęzdrowialub ze względówhigienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwartepo dostarczeniu; (6)w której przedmiotemświadczenia sąProdukty-rzeczyruchome(w tym rzeczyruchomez elementamicyfrowymi)-,które po dostarczeniu,zewzględu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymirzeczamiruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi zelementami cyfrowymi;(7)w której przedmiotem świadczeniasą napoje alkoholowe, których cena została uzgodnionaprzyzawarciu UmowySprzedaży, a których dostarczeniemoże nastąpić dopiero poupływie 30 dni iktórych wartość zależy odwahań na rynku,nad którymiSprzedawcaniema kontroli; (8)w której konsumentwyraźnie żądał, abySprzedawcado niegoprzyjechał w celu dokonaniapilnejnaprawy lub konserwacji; jeżeliSprzedawcaświadczy dodatkowoinne usługi niż te,których wykonania konsument żądał,lub dostarczaProdukty-rzeczyruchome(w tym rzeczyruchomez elementamicyfrowymi)-,inne niż części zamienneniezbędne do wykonania naprawylub konserwacji, prawo odstąpienia od umowyprzysługuje konsumentowi wodniesieniu do dodatkowych usług lubProduktów; (9)w której przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeliopakowanie zostałootwarte podostarczeniu;(10)o dostarczanie dzienników, periodyków lubczasopism,z wyjątkiemumowyo prenumeratę; (11)zawartej w drodze aukcjipublicznej;(12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż docelów mieszkalnych, przewozutowarów,najmusamochodów, gastronomii,usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniamirozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;(13)odostarczanietreści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za którekonsument jest zobowiązany do zapłatyceny, jeżeliSprzedawcarozpoczął świadczenie zawyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przedrozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przezSprzedawcęutraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to dowiadomości, aSprzedawcaprzekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1Ustawy oPrawach Konsumenta; (14)o świadczenie usług, za którekonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadkuktórych konsument wyraźnie zażądał odSprzedawcy, aby przyjechał do niegow celudokonania naprawy, a usługa została jużw pełni wykonana za wyraźnąi uprzednią zgodą konsumenta

8.10.Zawarte w niniejszympunkcie8.Regulaminupostanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dlaumów zawartychod tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośredniozwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, żenie posiada ona dla tej osoby charakteruzawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionegona podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostajewyłączona.
9.2.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1.  OPINIE O PRODUKTACH

10.1.Sprzedawcaumożliwiaswoim Klientomwystawianie idostępdoopinii o Produktachoraz o Sklepie Internetowymna zasadachwskazanych wniniejszympunkcie Regulaminu.

10.2.Wystawienie opiniiprzez Klientamożliwe jest po skorzystaniu zformularzaumożliwiającegododanie opiniio Produkcie lubSklepie Internetowym.Formularz ten może byćudostępniony bezpośrednio nastronie Sklepu Internetowego(w tym takżezapomocązewnętrznegowidgetu)lub może zostaćudostępnionyza pomocą indywidualnego linku otrzymanegoprzezKlienta pozakupiena podany przez niego adres poczty elektronicznej.Dodając opinię, Usługobiorca możerównież dodać ocenę graficznąlub zdjęcieProduktu–jeżelitaka opcja jest dostępnaw formularzuopinii.

10.3.Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcyoraz przez Klienta, który dokonałzakupuopiniowanegoProduktu.Zabronione jest zawieranie fikcyjnychlubpozornych UmówSprzedaży w celu wystawienia opiniio Produkcie.Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawionaprzez osobębędącąKlientemSklepuInternetowego10.4.Dodawanie opinii przez Klientównie może być wykorzystywanedo działań bezprawnych, wszczególnoścido działaństanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lubinne prawaSprzedawcylub osób trzecich.Klient dodając opinięobowiązany jest do działania zgodnegoz prawem, niniejszymRegulaminem i dobrymi obyczajami.
10.5.Opiniemogą byćudostępniane bezpośredniona stronie Sklepu Internetowego(np.przy danym Produkcie)lub w zewnętrznymserwisiezbierającymopinie, z którym współpracujeSprzedawcai do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego(w tymtakże za pomocązewnętrznegowidgetuumieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).10.6.Sprzedawca zapewnia abypublikowaneopinie o Produktach pochodziły odjego Klientów, którzy zakupili dany Produkt.W tymcelu Sprzedawca podejmuje następującedziałania, abysprawdzić, czy opiniepochodząod jego Klientów:
10.6.1.Opublikowanieopinii wystawianej za pomocąformularzadostępnego bezpośrednio nastronieSklepu Internetowegowymagawcześniejszejweryfikacjiprzez Usługodawcę.Weryfikacjapolega na sprawdzeniuzgodności opinii z Regulaminem, wszczególności na sprawdzeniu,czy osoba opiniująca jest KlientemSklepu Internetowego–wtym wypadkuSprzedawcasprawdza, czyosoba ta dokonała zakupuw Sklepie Internetowym, aw przypadku opinii o Produkciesprawdza dodatkowo, czyzakupiłaopiniowanyProdukt.Weryfikacja następujebez zbędnejzwłoki.
10.6.2.Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którymwspółpracuje)indywidualny link na podany przez niegoprzy zakupie adres poczty elektronicznej–wtensposóbdostęp doformularzaopinii otrzymujewyłącznieKlient, który dokonał zakupuProduktu w Sklepie Internetowym.
10.6.3.W raziewątpliwościSprzedawcy lub zastrzeżeńkierowanychdo Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy danaopinia pochodziod Klientalub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawoskontaktowania się zautorem opiniicelemwyjaśnienia i potwierdzenia,że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowegolub dokonałzakupuopiniowanegoProduktu.
10.7.Wszelkieuwagi, odwołania od weryfikacjiopinii, czy teżzastrzeżeniaczy dana opinia pochodzi od Klientalub czy dany Klientkupił dany Produktmogą być zgłaszanew trybieanalogicznymdo procedury reklamacyjnej wskazanejwpunkcie 6.Regulaminu.
10.8.Sprzedawca niezamieszczaani nie zlecazamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacjiKlientóworazniezniekształcaopiniilub rekomendacjiKlientówwcelu promowaniaswoichProduktów.Sprzedawcaudostępnia opniezarówno pozytywne, jak i negatywne.Sprzedawca nie udostępniasponsorowanychopinii
 1.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Paweł Lewczuk Usługi Transportowe marketingowo-handlowe GAZOSIN
ul. Jabłoniowa 9 08-200 Łosice
biwakowo.pl
info@biwakowo.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu